Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Szanowny Użytkowniku, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Margot Travel sp. z o.o. Sp. K., ul Królewska 39/1, 30–045 Kraków informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Margot Travel sp. z o.o. S. K. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 39/1, 30-045 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000396244, NIP 6772363585, REGON 122403309 tel. 48 12 429 56 78, email: biuro@margottravel.pl zwany dalej „Margot Travel”.

 

II. Kategorie danych osobowych

Margot Travel przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz dane niezbędne do celów w których Margot Travel przetwarza dane.

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Margot Travel w następujących celach:

 1. wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością Margot Travel, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem oraz podjęciem przez Margot Travel działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 2. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 3. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Margot Travel w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Margot Travel, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 4. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Margot Travel po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 5. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Margot Travel, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Margot Travel w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

 

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Margot Travel będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 1. W związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 2. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
 3. w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Margot Travel stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 4. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Margot Travel w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 5. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Margot Travel po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Margot Travel – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przedsiębiorcom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

 

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Margot Travel oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom i organom, którym Margot Travel jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Margot Travel danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów,
 3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Margot Travel na podstawie zawartej z Margot Travel umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 4. podmiotom wspierającym Margot Travel w procesach biznesowych i w czynnościach Margot Travel.

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Margot Travel nie przetwarza danych osobowych w wyżej wymieniony sposób.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Margot Travel, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Margot Travel Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych). W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Margot Travel – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Margot Travel, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Margot Travel.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

VIII. Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz osób/podmiotów mających podstawę do udostępnienia Pani/Pana danych.

 

IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Margot Travel w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Z racji tego, iż Margot Travel świadczy usługi organizacji imprez turystycznych, musi przekazywać dane osobowe w celu realizacji Państwa zleceń i zapotrzebowani.

X. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Margot Travel w przypadku niepodania danych osobowych Margot Travel zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

XI. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Aby uniknąć niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez Margot Travel, spółka podjęła kompleksowe działania techniczno-operacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.